Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 1/2018

 1. Cửa vịnh Bắc Bộ và vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’ - 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’ - 18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ - 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E – 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E và từ 110o00’E - 111o30’E

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 16o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Không có khu vực tập trung

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Không có khu vực tập trung

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực gần đảo Phú Quý có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)