Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T11-2017 (P3)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy qua eo Quỳnh Châu, hướng về khu vực Quảng Ninh và chảy xuống khu vực Thanh Hóa với tốc độ trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,7hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tiếp tục giảm và dao động trong khoảng 24,2- 26,9oC, trung bình 25,4oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ khu vực phía bắc Vịnh chảy xuống và hướng ra phía cửa vịnh với tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,6 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm và dao động từ 24,9- 27,8oC, trung bình 26,4oC.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận: Dòng chảy có xu hướng chảy dọc theo đường bờ từ Quảng Trị đến vực vùng biển Bình Thuận với tốc độ trung bình 1,1 hải lý/giờ và lớn nhất đạt khoảng 1,9 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tâng mặt dao động trong khoảng 25,7 -28,7oC, trung bình 27,2oC.

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông: Dòng chảy từ phía kinh tuyến 117oE hướng về phía quần đảo Hoàng Sa với tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhât 1,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển duy trì ổn định và dao động trong khoảng: 25,1-28,6, trung bình 26,8oC

- Vùng biển giữa Biển Đông: Dòng chảy có hướng chủ yếu theo hướng bắc và đông bắc với tốc độ trung bình 0,7 hải lý/giờ lớn nhất 1,8 hải lý/giờ. Khu vực xuất hiện các xoáy ở vị trí: KĐ 112o30’ -116o00’ VĐ 11o00’-15o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 26,9 - 29,0oC, trung bình 28,1oC.

- Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: Dòng chảy từ giữa Biển Đông chảy xuống dọc theo kinh tuyến 109oE đến khu vực vỹ tuyến 6oN dòng chảy chuyển sang hướng đông bắc đi vào vùng biển giữa Biển Đông, tốc độ dòng chảy trung bình 0,7 hải lý/giờ, lớn nhất 2,6 hải lý/giờ. Thời gian này xuất hiện vùng xoáy ở khu vực: KĐ:109o00 -111o00’ VĐ: 6o00’-8o30’và KĐ:112o00 -114o00’ VĐ: 6o00’-8o30’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,2 - 31,9oC, trung bình 28,7 oC

3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy chủ yếu có hướng từ Vũng Tàu đến Kiên Giang, với tốc độ trung bình khoảng 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 2,1 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 26,4- 28,8oC, trung bình 27,9oC.

 4. Vùng biển Tây Nam Bộ

Dòng chảy hầu hết có hướng từ Cà Mau Phú đến Quốc, tốc độ dòng chảy trung bình 0,1 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,2- 29,0oC, trung bình 28,6oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)