Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T10-2017 (P2)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy qua eo Quỳnh Châu, hướng về khu vực Quảng Ninh và chảy xuống khu vực Thanh Hóa với tốc độ trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm và dao động trong khoảng 29,1- 30,0oC, trung bình 29,6oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ khu vực phía bắc Vịnh chảy xuống và hướng ra phía cửa vịnh với tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 29,0- 30,1oC, trung bình 29,6oC.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận: Dòng chảy có xu hướng chảy từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khi đến khu vực Quy Nhơn hợp cùng với dòng chảy hướng từ vùng biển Bình Thuận chảy lên và hướng ra khu vực giữa Biển Đông với tốc độ trung bình 1,3 hải lý/giờ và lớn nhất đạt khoảng 2,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tâng mặt dao động trong khoảng 27,5 -30,1oC, trung bình 29,0oC.

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Bắc Biển Đông: Dòng chảy từ phía kinh tuyến 117oE hướng về phía quần đảo Hoàng Sa với tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhât 1,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển duy trì ổn định và dao động trong khoảng: 27,8-30,2oC, trung bình 29,1oC

- Vùng biển giữa Biển Đông: Dòng chảy có hướng chủ yếu theo hướng đông bắc với tốc độ trung bình 0,7 hải lý/giờ lớn nhất 2,6 hải lý/giờ. Khu vực xuất hiện các xoáy ở vị trí: KĐ 112o00’ -115o00’ VĐ 11o00’-14o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 27,3 - 30,3oC, trung bình 29,5oC.

- Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: Tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 1,1 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,7 - 33,6oC, trung bình 29,6oC

3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy chuyển hướng, chủ yếu có tây nam và xu hướng áp sát ven bờ từ Bình Thuận đến Cà mau với tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 0,9 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 27,1- 30,5oC, trung bình 29,6oC.

 4. Vùng biển Tây Nam Bộ

Dòng chảy hầu hết có hướng từ Cà Mau đến Phú Quốc, tốc độ dòng chảy trung bình 0,1 hải lý/giờ và lớn nhất 0,5 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,9- 30,2oC, trung bình 29,6oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)