Dự báo ngư trường khai thác nghề Rê vụ Bắc 2017-2018

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực đảo Bạch Long Vĩ, có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E (ô K7).

+ Khu vực đảo phía tây nam đảo Bạch Long Vĩ, có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E. 

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E. 

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E. 

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao  

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 16o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 16o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N - 17o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N - 17o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N - 16o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N – 13o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 13o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N – 12o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 12o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E và từ

110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’N – 10o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao  

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N – 09o30’N và kinh độ đông từ 111o30’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N – 09o00’N và kinh độ đông từ 111o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 08o30’N và kinh độ đông từ 110o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 08o30’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 07o00’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E và từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 07o30’N và kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’N – 07o00’N và kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’N - 11o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’N - 10o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 10700’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 09o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 105o30’E - 106o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’N – 07o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 07o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 07o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E và từ 111o00’E - 111o30’E

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’N – 06o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E và từ 110o30’E - 112o00’E

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 104o00’E - 104o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 103o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’- 10o00’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 103o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’- 09o30’N và kinh độ đông từ 103o30’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’- 09o00’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’- 08o30’N và kinh độ đông từ 103o30’E - 104o30’E.
(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)