Phòng Điều hành Mạng

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Email: vncrsnet_total@vishipel.com.vn;

Trưởng phòng Ông Nguyễn Tiến Hoàng
Điện thoại +84-(0)225-3822332
Email tienhoang@vishipel.com.vn
Phó Trưởng phòng Ông Lê Minh Long
Điện thoại +84-(0)225-3822332
Email minhlong@vishipel.com.vn