Phòng Nghiên cứu Phát triển

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Email: techdept@vishipel.com.vn; informatic@vishipel.com.vn

Trưởng phòng Ông Phạm Anh Sơn
Điện thoại +84-(0)225-3747204
Email sonpham@vishipel.com.vn
Phó Trưởng phòng Ông Đào Đắc Hoàn
Điện thoại +84-(0)225-3747204
Email hoandd@vishipel.com.vn