Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp

28/04/2022 - 11:50 AM 222 lượt xem

HCM – 20 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SR_2204_01 đến SR_2204_16, tỷ lệ 1/5000; từ SR_2204_17 đến SR_2204_23, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 4/2022, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp như sau:

Trong phạm vi luồng hàng hải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”:

1. Đoạn từ phao BHHH số “0” đến cặp phao BHHH số “15”, “16”, chiều dài khoảng 17,9 km, chiều rộng đáy luồng 160 m:

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “4” + 880 m đến phao BHHH số “6” – 990 m, chiều dài khoảng 670 m, lấn luồng xa nhất 57 m, độ sâu đạt 8,3 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “6” – 990 m đến phao BHHH số “6” – 160 m, chiều dài khoảng 830 m, độ sâu đạt 8,3 m; độ sâu tại tim luồng đạt 8,6 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “6” – 160 m đến phao BHHH số “6” + 440 m, chiều dài khoảng 600 m, lấn luồng xa nhất 13 m, độ sâu đạt 9,2 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “5” – 350 m đến phao BHHH số “5” + 120 m, chiều dài khoảng 470 m, lấn luồng xa nhất 50 m, độ sâu đạt 4,5 m nằm sát biên luồng.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “5” + 250 m đến phao BHHH số “7” + 150 m, chiều dài khoảng 930 m, lấn luồng xa nhất 25 m, độ sâu đạt 8,3 m nằm sát biên luồng.

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “10” – 1100 m đến phao BHHH số “10” + 900 m, chiều dài khoảng 2,0 km, lấn luồng xa nhất 14 m, độ sâu đạt 9,3 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “14” + 690 m

đến cặp phao BHHH số “15”, “16”, chiều dài khoảng 1,8 km, lấn luồng xa nhất 60 m, độ sâu đạt 9,1 m.

- Xuất hiện các điểm độ sâu 9,4 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
9,4 10017’39,5” N 106054’48,1” E 10017’35,9” N 106054’54,6” E
9,4 10017’40,7” N 106054’41,6” E 10017’37,0” N 106054’48,0” E
9,4 10020’51,6” N 106051’30,0” E 10020’47,9” N 106051’36,4” E
9,4 10021’25,2” N 106051’01,7” E 10021’21,5” N 106051’08,2” E
9,4 10021’28,9” N 106050’58,4” E 10021’25,3” N 106051’04,9” E

Ngoài điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên, độ sâu đoạn luồng này đạt 9,5 m

2. Đoạn luồng từ cặp phao BHHH số “15”, “16” ” đến thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), chiều dài khoảng 39,7 km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 120 m:

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “16” đến phao BHHH số “16” + 1150 m, chiều dài khoảng 1,15 km, lấn luồng xa nhất 20 m, độ sâu đạt 9,1 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “15” +740 m đến phao BHHH số “15” +1100 m, chiều dài khoảng 360 m, lấn luồng xa nhất 20 m, độ sâu đạt 9,4 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “15” + 1100 m đến cặp phao BHHH số “19”, “20” + 1600 m, chiều dài khoảng 5,4 km, độ sâu đạt 8,8 m, độ sâu tại tim luồng đạt 9,1 m.

- Xuất hiện các điểm độ sâu 9,4 m; 9,2 m; 9,3 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
9,4 10024’33,4” N 106048’09,2” E 10024’29,7” N 106048’15,6” E
9,2 10024’53,0” N 106047’50,8” E 10024’49,3” N 106047’57,3” E
9,3 10024’55,7” N 106047’50,3” E 10024’52,0” N 106047’56,7” E
9,4 10024’59,0” N 106047’46,8” E 10024’55,3” N 106047’53,2” E
9,4 10028’43,4” N 106045’02,9” E 10028’39,8” N 106045’09,4” E

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “21”, “22” đến cặp phao BHHH số “27”, “28” + 200 m, chiều dài khoảng 7,3 km, độ sâu đạt 8,8 m; độ sâu tại tim luồng đạt 9,0 m

- Đoạn từ phao BHHH số “32” – 160 m đến cặp phao BHHH số “33”, “36”, chiều dài khoảng 4,64 km, độ sâu đạt 6,8 m; độ sâu tại tim luồng đạt 7,7 m.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “33”, “36” đến cặp phao BHHH số “35”, “40” + 450 m, chiều dài khoảng 3,0 km, độ sâu đạt 9,0 m; độ sâu tại tim luồng đạt 9,2 m

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải kéo dài từ cặp phao số “35”, “40” + 450 m đến phao BHHH số “37’ – 450 m, chiều dài khoảng 680 km, lấn luồng xa nhất 35 m, độ sâu đạt 9,0 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “43” đến phao BHHH số “54”, chiều dài khoảng 1,21 km, độ sâu đạt 9,0 m; độ sâu tại tim luồng đạt 9,3 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “51” đến phao BHHH số “60” + 450 m, chiều dài khoảng 1,64 km, độ sâu đạt 8,4 m; độ sâu tại tim luồng đạt 8,6 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) đến thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), chiều dài khoảng 350 m, lấn luồng xa nhất 120 m, độ sâu đạt 7,6 m; độ sâu tại tim luồng đạt 8,3 m.

Ngoài điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nên trên, độ sâu đạt 9,5 m.

3. Đoạn luồng từ thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) đến thượng lưu Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước, chiều dài khoảng 1,9 km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 120 m, độ sâu đạt 5,7 m; độ sâu tại tim luồng đạt 7,7 m.

4. Đoạn luồng từ thượng lưu Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh (giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè), chiều dài khoảng 7,1 km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 150 m:

- Đoạn từ phao BHHH số “71” đến phao BHHH số “74”  – 240 m, chiều dài khoảng 2,6 km, độ sâu đạt 5,0 m; độ sâu tại tim luồng đạt 5,7 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng, tại khu vực phao BHHH số “58”  luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, chiều dài 190 m, lấn luồng xa nhất 150 m, độ sâu đạt 6,2 m.

- Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu (phía trước Bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước) được giới hạn bởi đường tròn đường kính D=450 m, tâm O tại vị trí có tọa độ:

Tâm vũng quay Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
O 10039’03,3” N 106044’41,5” E 10038’59,6” N 106044’48,0” E

Độ sâu đạt 7,0 m.

Ngoài dải điểm độ sâu nêu trên, độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Soài Rạp căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh./.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam)

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.