Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T3-2018 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ phía nam Vịnh hướng về khu vực Hải Phòng- Quảng Ninh với tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động trong khoảng 17,0-21,6oC, trung bình 19,0oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ khu vực cửa Vịnh chảy vào và hướng lên phía bắc vịnh với tốc độ trung bình khoảng 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,0 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động từ 17,6- 23,7oC, trung bình 21,2oC.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận:

+ Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi dòng chảy có xu hướng chảy dọc theo ven bờ hướng lên phía cửa Vịnh Bắc Bộ, Ngoài khơi dòng chảy có hướng ngược lại và hướng xuông phía nam. Tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ và lớn nhất là 1,0 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 22,0- 25,7oC, trung bình 24,0oC,

+ Khu vực  Bình Định đến Ninh Thuận dòng chảy có hướng chảy từ vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận với tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ và lớn nhất đạt khoảng 1,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 23,4-26,5oC, trung bình 25,6oC.

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông: Dòng chảy từ phía kinh tuyến 117oE hướng về phía quần đảo Hoàng Sa với tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhât 1,3 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy: KĐ:109o00-112o00’ VĐ: 15o00’-17o00’. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động trong khoảng: 21,7 - 27,2, trung bình 24,7oC

- Vùng biển giữa Biển Đông: Dòng chảy có tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ lớn nhất 1,3 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy: KĐ:110o00-112o00’ VĐ: 12o00’-14o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 25,3-27,6oC, trung bình 26,6oC.

- Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: Dòng chảy với tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 1,7 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy: KĐ:109o00-111o00’ VĐ: 05o00’-08o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 25,3-29,8oC, trung bình 26,6oC

3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy chủ yếu có hướng từ Vũng Tàu đến Kiên Giang, với tốc độ trung bình khoảng 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 1,2 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 23,4- 26,8oC, trung bình 25,8oC.

 4. Vùng biển Tây Nam Bộ

 Dòng chảy hầu hết có hướng từ Cà Mau đến Phú Quốc, tốc độ dòng chảy trung bình 0,2 hải lý/giờ và lớn nhất 0,7 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 26,8- 28,8oC, trung bình 27,3oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)