• 1. Phòng Chính sách Kinh doanh
    • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

      Email: 

      Trưởng phòng Ông Nguyễn Hữu Hiếu
      Điện thoại +84-(0)225-3746456
      Email hieunh@vishipel.com.vn
      Phó Trưởng phòng Ông Lê Vũ Thế Hiền
      Điện thoại +84-(0)225-3746456
      Email levuthehien@vishipel.com.vn
      Phó Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Hà
      Điện thoại +84-(0)225-3746456
      Email nguyenha@vishipel.com.vn

       

  • 2. Phòng Điều hành Mạng
  • 3. Phòng Hành chính Tổng hợp
  • 4. Phòng Kế hoạch Đầu tư
    • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

      Email: khdt@vishipel.com.vn

      Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Thu Hương
      Điện thoại +84-(0)225-3842075
      Email nthuong@vishipel.com.vn
      Phó Trưởng phòng Bà Hà Thu Huyền
      Điện thoại +84-(0)225-3842075
      Email hthuyen@vishipel.com.vn

       

  • 5. Phòng Nghiên cứu Phát triển
  • 6. Phòng Tài chính Kế toán
  • 7. Phòng Tổ chức Lao động
    • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

      Email:

      Trưởng phòng Ông Đinh Hồng Phong
      Điện thoại +84-(0)225-3823128
      Email phongdh@vishipel.com.vn
      Phó Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Hải Yến
      Điện thoại +84-(0)225-3823128
      Email nthaiyen@vishipel.com.vn

       

Video
Thư viện ảnh