- Điều lệ công ty.

- Quyết định ban hành quy định về quản lý tiền lương.

- Quyết định ban hành quy chế thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức quản lý.

- Thông tin bất thường:

- Năm 2017:

- Năm 2016:

- Năm 2015:

- Năm 2014: