- Năm 2017:  

21/03/2017

21/03/2017

27/03/2017

03/04/2017

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Báo cáo quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2016.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

- Năm 2016:  

Thông tin bất thường:

 

30/05/2016

17/10/2016

21/10/2016

03/11/2016

Điều lệ công ty.

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty.

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin định kỳ:

 

21/03/2016

22/03/2016

22/03/2016

20/04/2016

14/06/2016

14/06/2016

09/06/2016

25/07/2016

20/10/2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015.

Báo cáo quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất (giai đoạn 2013- 2015).

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội( nếu có) năm 2015.

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020.

- Năm 2015:  

22/07/2015

        Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
- Năm 2014:  

 

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014.

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động năm 2014.

Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2014.

Báo cáo tài chính năm 2014.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.